Polgármesteri Hivatal - Pályázatok

Humán pályázat

Pályázat címe Álláshirdetés – SZOCIÁLIS ÜGYINTÉZŐ
Beadási határidő 2018.08.31.
Beadás módja e-mailben

PÁLYÁZAT RÖVID LEÍRÁSA:


A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozott idejű 2020.03.3 -ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint az önkormányzati rendeletekben foglalt pénzbeli és természetbeni ellátásokat érintő feladatok ellátásra, döntések előkészítése, nyilvántartások vezetése, kapcsolattartás szakhatóságokkal, társszervekkel. A jegyző hatáskörébe tartozó gyámhatósági feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) 7/2015. sz. egységes közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Főiskola, szakirányú főiskolai végzettség,
- A közszolgálati tisztségviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7) Korm. rend. I. melléklet 9. pontjában előírt, az alábbiak szerinti végzettség
a, Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, jogi, bölcsészettudományi, orvos és egészségtudományi, hittudományi, pedagógus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat
b, Középiskolai végzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat. A határozott időre szóló köztisztviselői jogviszony teljes munkaidőben, hat hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Szociális területen szerzett szakmai tapasztalat
- Közigazgatásban szociális területen szerzett szakmai gyakorlat
- Egyéb, közigazgatásban szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- A végzettséget igazoló okiratok másolata
- A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz
- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati elbírással összefüggő kezeléshez hozzájárul
- A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gresnyer Katalin nyújt, a +36 48 514 725 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Gresnyer Katalin részére az allas@kazincbarcika.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 7.[VISSZA]