Önkormányzat hírei

Pályázati felhívás sportegyesületeknek

Kazincbarcika Város Önkormányzata 2018. évre pályázatot hirdet a kazincbarcikai székhellyel nyilvántartásba vett sportegyesületek pénzügyi támogatására.

Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sportegyesületek pályázati úton történő támogatási rendszeréről szóló 6/2013. (IV. 09) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján pályázatot hirdet a sportegyesületek támogatására elkülönített összeg elnyerésére, illetve célirányos felhasználására.

Kazincbarcika Város Önkormányzata 6 millió forintot biztosít a sportszervezetek pályázati úton történő támogatására, amelynek fedezete a 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. sz. tájékoztató tábla 14. sorszám alatt rendelkezésre áll. A pénzkeret a rendeletben meghatározott sportlétesítmények bérleti díjának, a sportegyesületek működési támogatásához, valamint a sportrendezvények szervezésének megfizetéséhez nyújtott támogatásra fordítható.

Pályázat célja: a városban működő sportegyesületek munkájának támogatása.

Pályázatot nyújthatnak be: Kazincbarcika város közigazgatási területén működő az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelelő kazincbarcikai székhellyel nyilvántartásba vett sportegyesületek, amelyek tevékenységük révén megfelelnek a megfogalmazott feltételeknek, támogatási elveknek. Egy szervezet egy alkalommal egy pályázatot nyújthat be.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
A rendelet 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feltételek igazolására szolgáló dokumentumokat:
a) a megpályázott időszakra, valamint a sportrendezvényre vonatkozó tételes költségvetést bevételi és kiadási tételek feltüntetésével;
b) a helyi önkormányzati adóhatóság által kiállított hatósági bizonyítványt, továbbá a NAV által kibocsátott nemleges adóigazolást;
c) igazolást arról, hogy nincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a sportszervezet megszüntetésére, törlésére irányuló eljárás;
d) a szervezet bejegyzését igazoló dokumentumot;
e) nyilatkozat arról, hogy a pályázó rendezvényein Kazincbarcika Város Önkormányzatát támogatóként tünteti fel.

A támogatást igénylő szervezet köteles a rendeletben meghatározott ingatlan bérletével kapcsolatos költségeket külön megnevezni és azt igazolni.

A pályázatot az önkormányzat által kibocsátott adatlapon -, amely a http://6/2013. (IV. 09) önkormányzati rendelet 1. melléklete -, pontos kitöltésével és a mellékletek csatolásával kell a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodáján benyújtani.


Nem részesülhet támogatásban:

A rendelet alapján nem részesülhet két éven keresztül támogatásban, illetve a már folyósított támogatás visszafizetésére kötelezhető – a tudomásszerzéstől számított két éven belül – az a civil szervezet,
a) amely a benyújtott korábbi pályázati dokumentációjában megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,
b) amely a kapott támogatást a vonatkozó támogatási szerződésben megjelölt céltól részben, vagy egészben eltérően használta fel,
c) amely szerződésben vállalt kötelezettségét nem, vagy nem határidőben teljesítette.
d) amelynek lejárt esedékességű tartozása van Kazincbarcika Város Önkormányzatával, Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatallal, az önkormányzati közvetlen vagy közvetett tulajdonban lévő gazdasági társaságok (Barcika Centrum Kft., Barcika Art Kft., Barcika Kontroll Kft., Barcika Park Kft., Barcika Príma Kft., Barcika Szolg Kft.), vagy az Önkormányzat intézményeinek (Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ, Kazincbarcikai Összevont Óvodák, Egressy Béni Városi Könyvtár) valamelyikével szemben.
e) amely az előző évi támogatási összeggel határidőre nem számolt el és a fel nem használt támogatás visszafizetésére nem került sor.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 24.

Az elbírálás határideje: a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül.

A pályázók a döntést követően írásos értesítőt kapnak.

A támogatásban részesített pályázók jegyzékét Kazincbarcika Város Önkormányzata hivatalos honlapján teszi közzé.

A támogatás összegének odaítélését követően támogatási szerződés megkötésére kerül sor.

A támogatási szerződés a 6/2013. (IV. 09) önkormányzati rendelet 2. mellékletét képezi. Bérleti díj elnyerése esetén a sportlétesítmény üzemeltetőjének történik az elnyert összeg átutalása, sportrendezvény-szervezés és működtetési támogatás esetén a sportegyesületnek történik az elnyert összeg átutalása.

A megállapodásban rögzített cél szerinti felhasználást részletes, tartalmi beszámolóval kell igazolni, amely összhangban van a támogatási igény benyújtásakor beadott dokumentumokkal (pályázati adatlap, programleírás, részletes költségvetés).
Az elszámolás szakmai ellenőrzése különösen arra terjed ki, hogy a támogatási összeg a megállapodás szerinti célra lett-e felhasználva.

A szakmai beszámoló tartalmazza:
- a program időpontját, címét, helyszínét;
- résztvevők (célcsoport) létszámát;
- az együttműködő szervezetek listáját;
- hiteles dokumentációt (pl. jelenléti ívek, emlékeztetők, jegyzőkönyvek, plakátok, újságcikk, fényképek).

Pénzügyi beszámoló készítésének követelményei:
- a beszámoló benyújtásakor az eredeti megállapodás egy másolati példányának csatolása;
- számlaösszesítő formanyomtatvány kitöltése;
- kizárólag a kedvezményezett nevére és címére kiállított számlák;
- másolati példányok esetében a másolati példányra a támogatott képviselőjének hivatalos nyilatkozata szükséges: „Az eredetivel mindenben megegyező másolat” megjegyzéssel, valamint a támogatási szerződésben szereplő szövegrésszel.
- a Társadalompolitikai Bizottság által jóváhagyott támogatás összeget átcsoportosítani (bérleti díj, működési költség), a következő gazdasági évre átvinni nem lehet.

A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának határideje: programra nyújtott támogatás esetén a program lebonyolítását követő 1 hónapon belül, működésre adott támogatás esetén a tárgyévet követő január 31. napjáig.
Ezen kívül a pályázati elszámolással kapcsolatosan (pl. elszámolható költségtípusok) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 66. §-a és 67. §-a irányadó, valamint az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 24/2013. (IX. 20.) hatályos önkormányzati rendelete.

A személyes benyújtás helye: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri iroda (207.iroda)

Egyéb információ:

A pályázati felhívás (ide kattintva), a pályázati adatlap (ide kattintva), valamint a rendelet (ide kattintva) a www.kazincbarcika.hu honlapról tölthető le.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ügyfélfogadási időben a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodájának munkatársai adnak a 48/514-725-ös telefonszámon.

2018.05.08.
forrás: Kazincbarcika Város Önkormányzata


[VISSZA]