Önkormányzat hírei

HIRDETMÉNY A BÍRÓSÁGI ÜLNÖKÖK VÁLASZTÁSÁRÓL

Az Alaptörvény 27. cikkének (2) bekezdése szerint törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák (bírósági ülnökök) is részt vesznek az ítélkezésben.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 216. § (1) bekezdése szerint az ülnökök megbízatása 4 évre szól azzal, hogy a korábban megválasztott ülnökök megbízatása az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le.

A legutóbbi ülnökválasztás 2015. március 7. és április 30. napja között volt, ennek megfelelően idén általános ülnökválasztásra kerül sor, melynek időpontját a Köztársasági Elnök 2019. március 7. és április 30. napja közötti időszakra tűzte ki.
A Bjt. rendelkezik az ülnökjelölés és választás szabályairól.
A Bjt. 212. § (1) bekezdése szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.
Az ülnök nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat.
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.) 680. § (5) bekezdése alapján

A fiatalkorú elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag
a) pedagógus,
b) pszichológus, vagy
c) a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy
vehet részt.

Az ülnökök jelölése
A Bjt. 213. § (1) bekezdés értelmében az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek - kivéve a pártokat - jelölik.

A (2) bekezdés alapján a fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság
a) pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei,
b) nem pedagógus ülnökeit az egyesületek - kivéve a pártokat -, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek
jelölik.


A tantestületek nyugdíjas, állományukba már nem tartozó pedagógust is jelölhetnek.

Az országos Bírósági Hivatal elnöke 20. SZ/2019. (II.21) OBHE határozata szerint a Kazincbarcikai Járásbírósághoz Kazincbarcika Város Önkormányzatának 10 fő fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban eljáró ülnököt kell választania.

A jelöléshez csatolni kell a jelölti nyilatkozatot arról, hogy a bírósági ülnökké történő jelölést elfogadja, egyúttal nyilatkozik arról, hogy volt-e büntetve és van-e választójoga. A jelölt a jelölés elfogadását követően hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét. Amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet. (Bjt. 214.§ (3) bek).
A fiatalkorúak büntetőügyében eljáró bíróság nem pedagógus ülnökjelöltjének az ülnökké történő megválasztásra jogosult képviselő-testület részére igazolnia kell a megválasztáshoz szükséges adatokat és tényeket.
Egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnökké.

A jelölést – a szükséges alább felsorolt iratokkal együtt – a jelöltnek kell benyújtania.
A Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által megválasztandó ülnök személyére vonatkozó jelöléshez a „Bírósági ülnökké jelölés fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróságra” nyomtatvány, míg a bírósági ülnöki tevékenységre jelölt személynek a „Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról" nyomtatvány, illetve „A bírósági ülnökök jogai és kötelezettségei" tájékoztató a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal (3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.) Hatósági és Jogi Osztályán (I. emelet 106. szoba) igényelhető, illetve a www.kazincbarcika.hu honlapról letölthető.

A jelöléshez a fentiekben felsorolt nyomtatványokon túlmenően szükséges benyújtani:
- büntetlen előéletet és a közügyektől eltiltás hiányát igazoló hatósági bizonyítvány (erkölcsi bizonyítvány), melyet a jelölt szerez be,
- a fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró ülnök esetén a megválasztáshoz szükséges adatokat és tényeket tartalmazó dokumentumokat (pedagógus, pszichológus diploma másolata, munkáltató igazolás a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja alapján).
További felvilágosítás a 48/514-718-as telefonszámon Dr. Kovács Marianna ügyintézőtől kérhető.
A kitöltött nyomtatványokat, illetve a hatósági erkölcsi bizonyítványt Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Hatósági és Jogi Osztályán 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. szám alatt szíveskedjenek leadni legkésőbb 2019. április 8. napján 10.00 óráig.

A bírósági ülnökök jogai és kötelezettségei - melléklet itt érhető el
Bírósági ülnökké jelölés fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróságra - melléklet itt érhető el
Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról - melléklet itt érhető el

Adatkezelési tájékoztató
- A postai úton vagy személyesen benyújtott jelölést és annak mellékleteit Kazincbarcika Város Önkormányzata (a továbbiakban: Adatkezelő) kezeli;
- Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján a Bjt. 215. § (1) bekezdésében foglalt, az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása;
- Az adatkezelés célja: a Magyarország köztársasági elnöke által kiírt 2019. évi bírósági ülnökválasztással kapcsolatban a Bjt. 215. § (1) bekezdésében, valamint az Országos Bírósági Hivatal elnökének 20.SZ/2019. (II.21.) OBHE határozatában az Adatkezelőre vonatkozóan meghatározott feladatok ellátása;
- Az adatkezelés időtartama: a jelöltekre vonatkozó jelölési anyagot Adatkezelő a 2019. évi bírósági ülnökválasztás jogerős lezárásárát követő elévülési idő végéig kezeli;
- Az esetleges címzettek köre: Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által bírósági ülnöknek megválasztott jelöltek Bjt. 214. § (1) bekezdésében meghatározott személyes adatait Adatkezelő a 2019. évi bírósági ülnökválasztással kapcsolatos feladatainak ellátása céljából a bírósági ülnök megválasztását követően, haladéktalanul átadja azon Bíróság elnökének, amely Bíróságra az adott jelöltet bírósági ülnöknek megválasztották;
- Kezelt adatok köre: a Bjt. 214. § (1) bekezdésében meghatározott személyes adatok;
- Az adattárolás módja: az adatok tárolása papíralapon történik;
- Az adatok megismerésére jogosultak köre: a jelölés során az Adatkezelő birtokába jutott, a jelöltekre, illetve a jelölő magánszemélyekre vonatkozó személyes adatokat kizárólag az ülnököket megválasztó Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai, valamint Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal – mint az Adatkezelő munkaszervének – a 2019. évi bírósági ülnökválasztás adminisztratív előkészítését végző alkalmazottai ismerhetik meg;
- Az érintetti jogok: a jelöltnek – bírósági ülnökké történő megválasztásáig – joga van a jelöltség elfogadására vonatkozó nyilatkozatát bármikor visszavonni, amely esetben törlési jegyzőkönyv felvétele mellett Adatkezelő a jelölt személyes adatait törli;
- Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;
- Az érintett kérelmére Adatkezelő illetékes adatgazdája tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az érintett adatát érintő adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá arról, hogy kik és milyen jogalap alapján, milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat;
- Adatkezelő illetékes adatgazdája a tájékoztatás iránti kérelmekre köteles a kérelem hozzá történt megérkezésétől számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül válaszolni;
- A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre, szervezeti egységre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a tájékoztatás megadásával együtt járó költségeket az adatgazda határozza meg, és az érintett köteles viselni;
- A már megfizetett költséget a kérelmezőnek vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett;
- Az érintett jelölt – bírósági ülnökké történő megválasztásáig – bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint adatainak törlését vagy az adatkezelés korlátozását, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen. A törlési, korlátozási vagy tiltakozási jog gyakorlása esetén a jelölt bírósági ülnökké nem választható meg;
- Amennyiben az érintett természetes személy úgy ítéli meg, hogy a rá vonatkozó személyes adat kezelése nem felel meg a törvényi követelményeknek, panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), amennyiben a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy 3 hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet az eljárás fejleményeiről, eredményeiről, az érintett közvetlen bírósági jogorvoslatra jogosult.

2019.03.21.
forrás: Szitka Péter sk. Kazincbarcika Város Polgármestere


[VISSZA]