Önkormányzat hírei

Pályázati felhívás sportegyesületeknek

Kazincbarcika Város Önkormányzata 2019. évre pályázatot hirdet a kazincbarcikai székhellyel nyilvántartásba vett sportegyesületek pénzügyi támogatására.

Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a sportegyesületek pályázati úton történõ támogatási rendszerérõl szóló 6/2013. (IV. 09) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján pályázatot hirdet a sportegyesületek támogatására elkülönített összeg elnyerésére, illetve célirányos felhasználására.

Kazincbarcika Város Önkormányzata 6 millió forintot biztosít a sportszervezetek pályázati úton történõ támogatására, amelynek fedezete a 2019. évi költségvetésérõl szóló 4/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. sz. tájékoztató tábla 14. sorszám alatt rendelkezésre áll. A pénzkeret a rendeletben meghatározott sportlétesítmények bérleti díjának, a sportegyesületek mûködési támogatásához, valamint a sportrendezvények szervezésének megfizetéséhez nyújtott támogatásra fordítható.

Pályázat célja: a városban mûködõ sportegyesületek munkájának támogatása.

Pályázatot nyújthatnak be: Kazincbarcika város közigazgatási területén mûködõ az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény elõírásainak megfelelõ kazincbarcikai székhellyel nyilvántartásba vett sportegyesületek, amelyek tevékenységük révén megfelelnek a megfogalmazott feltételeknek, támogatási elveknek. Egy szervezet egy alkalommal egy pályázatot nyújthat be.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
A rendelet 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feltételek igazolására szolgáló dokumentumokat:
a) a megpályázott idõszakra, valamint a sportrendezvényre vonatkozó tételes költségvetést bevételi és kiadási tételek feltüntetésével;
b) a helyi önkormányzati adóhatóság által kiállított hatósági bizonyítványt, továbbá a NAV által kibocsátott nemleges adóigazolást;
c) igazolást arról, hogy nincs folyamatban a pályázóval szemben tartozás rendezésére, a sportszervezet megszüntetésére, törlésére irányuló eljárás;
d) a szervezet bejegyzését igazoló dokumentumot;
e) nyilatkozat arról, hogy a pályázó rendezvényein Kazincbarcika Város Önkormányzatát támogatóként tünteti fel.

A támogatást igénylõ szervezet köteles a rendeletben meghatározott ingatlan bérletével kapcsolatos költségeket külön megnevezni és azt igazolni.

A pályázatot az önkormányzat által kibocsátott adatlapon -, amely a 6/2013. (IV. 09) önkormányzati rendelet 1. melléklete -, pontos kitöltésével és a mellékletek csatolásával kell a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodáján benyújtani.


Nem részesülhet támogatásban:

A rendelet alapján nem részesülhet két éven keresztül támogatásban, illetve a már folyósított támogatás visszafizetésére kötelezhetõ – a tudomásszerzéstõl számított két éven belül – az a civil szervezet,
a) amely a benyújtott korábbi pályázati dokumentációjában megtévesztõ vagy valótlan adatot szolgáltatott,
b) amely a kapott támogatást a vonatkozó támogatási szerzõdésben megjelölt céltól részben, vagy egészben eltérõen használta fel,
c) amely szerzõdésben vállalt kötelezettségét nem, vagy nem határidõben teljesítette.
d) amelynek lejárt esedékességû tartozása van Kazincbarcika Város Önkormányzatával, Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatallal, az önkormányzati közvetlen vagy közvetett tulajdonban lévõ gazdasági társaságok (Barcika Centrum Kft., Barcika Art Kft., Barcika Kontroll Kft., Barcika Park Kft., Barcika Príma Kft., Barcika Szolg Kft.), vagy az Önkormányzat intézményeinek (Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ, Kazincbarcikai Összevont Óvodák, Egressy Béni Városi Könyvtár) valamelyikével szemben.
e) amely az elõzõ évi támogatási összeggel határidõre nem számolt el és a fel nem használt támogatás visszafizetésére nem került sor.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 20.

Az elbírálás határideje: a benyújtási határidõ lejáratát követõ 30 napon belül.

A pályázók a döntést követõen írásos értesítõt kapnak.

A támogatásban részesített pályázók jegyzékét Kazincbarcika Város Önkormányzata hivatalos honlapján teszi közzé.

A támogatás összegének odaítélését követõen támogatási szerzõdés megkötésére kerül sor.

A támogatási szerzõdés a 6/2013. (IV. 09) önkormányzati rendelet 2. mellékletét képezi. Bérleti díj elnyerése esetén a sportlétesítmény üzemeltetõjének történik az elnyert összeg átutalása, sportrendezvény-szervezés és mûködtetési támogatás esetén a sportegyesületnek történik az elnyert összeg átutalása.

A megállapodásban rögzített cél szerinti felhasználást részletes, tartalmi beszámolóval kell igazolni, amely összhangban van a támogatási igény benyújtásakor beadott dokumentumokkal (pályázati adatlap, programleírás, részletes költségvetés).
Az elszámolás szakmai ellenõrzése különösen arra terjed ki, hogy a támogatási összeg a megállapodás szerinti célra lett-e felhasználva.

A szakmai beszámoló tartalmazza:
- a program idõpontját, címét, helyszínét;
- résztvevõk (célcsoport) létszámát;
- az együttmûködõ szervezetek listáját;
- hiteles dokumentációt (pl. jelenléti ívek, emlékeztetõk, jegyzõkönyvek, plakátok, újságcikk, fényképek).

Pénzügyi beszámoló készítésének követelményei:
- a beszámoló benyújtásakor az eredeti megállapodás egy másolati példányának csatolása;
- számlaösszesítõ formanyomtatvány kitöltése;
- kizárólag a kedvezményezett nevére és címére kiállított számlák;
- másolati példányok esetében a másolati példányra a támogatott képviselõjének hivatalos nyilatkozata szükséges: „Az eredetivel mindenben megegyezõ másolat” megjegyzéssel, valamint a támogatási szerzõdésben szereplõ szövegrésszel.
- a Társadalompolitikai Bizottság által jóváhagyott támogatás összeget átcsoportosítani (bérleti díj, mûködési költség), a következõ gazdasági évre átvinni nem lehet.

A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának határideje: programra nyújtott támogatás esetén a program lebonyolítását követõ 1 hónapon belül, mûködésre adott támogatás esetén a tárgyévet követõ január 31. napjáig.
Ezen kívül a pályázati elszámolással kapcsolatosan (pl. elszámolható költségtípusok) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 66. §-a és 67. §-a irányadó, valamint az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 24/2013. (IX. 20.) hatályos önkormányzati rendelete.

A személyes benyújtás helye: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri iroda (207.iroda)

Egyéb információ:

A pályázati felhívás (ide kattintva), a pályázati adatlap (ide kattintva), valamint a rendelet (ide kattintva) a www.kazincbarcika.hu honlapról tölthetõ le.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ügyfélfogadási idõben a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodájának munkatársai adnak a 48/514-700-ös telefonszámon.

2019.04.29.
forrás: Kazincbarcika Város Önkormányzata


[VISSZA]