Önkormányzat hírei

Pályázati felhívás civil szervezeteknek

Kazincbarcika Város Önkormányzata „A civil szervezetek pályázati támogatásáról” szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2017. évre pályázatot hirdet a város közigazgatási területén működő civil szervezetek pénzügyi támogatására.

Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete a civil szerveztek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) alapján pályázatot hirdet a civil szerveztek támogatására elkülönített összeg elnyerésére, illetve célirányos felhasználására.

Pályázat célja
A pénzügyi támogatás célja a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának erősítése, polgárok közéletbe való bevonásának segítése, az esélyegyenlőség megteremtése, a közéleti értékek fejlesztése, a társadalmi szolidaritás megerősítése. Elismert tevékenységek különösen a település szépítése és környezetvédelem, oktatást-nevelést segítő tevékenység, kultúra- és hagyományápolás, egyéb karitatív és szociális tevékenység.

Pályázatot nyújthat be:
a) azon jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezet, amelyet a bíróság a pályázat kiírása előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett, és az alapító okiratnak, a szabályzatoknak megfelelő tevékenységét ténylegesen folytatja;
b) azon önálló jogi személyiséggel nem rendelkező öntevékeny közösség és csoport, amely a pályázat kiírását megelőzően legalább egy éve - dokumentálhatóan - folyamatosan működött, és stabil (minimum 15 fő) taglétszámmal rendelkezik, feltéve, hogy a város közigazgatási területén székhellyel, vagy telephellyel rendelkezik és tevékenységét a városban fejti ki.

A rendelet alapján nem részesíthető támogatásban:
a) civil szervezetek azon tevékenységei, amelyek támogatását törvény, vagy más jogszabály tiltja;
b) azon szervezetek, amelyeknek köztartozása van, vagy köztartozásának meghatározott törlesztő részletekben való teljesítését közokirattal nem igazolja.

A pályázatnak tartalmaznia kell a rendelet 6.§. (3) bekezdése értelmében: a konkrét cél meghatározását, megvalósításának teljes összegét, részletes és ellenőrizhető költségvetést, a kért támogatásösszegének felhasználási tervét, saját forrás igazolását, valamint a pályázati kiírás szerint csatolandó okiratokat.

Kötelező mellékletek (a mellékleteket egy példányban kérjük csatolni)
- a szervezet jogerős bírósági nyilvántartásba vételét igazoló (90 napnál nem régebbi) végzés másolata az első pályázat beadásakor, illetve ha az elmúlt két évben nem adott be pályázatot Kazincbarcika Város Önkormányzatához; ha a dokumentum benyújtása az előzőek alapján mellőzhető, akkor a pályázó erre vonatkozó nyilatkozatát csatolja;
- a civil szervezet alapszabálya vagy működésének egyéb (90 napnál nem régebbi) alapdokumentuma;
- a civil szervezet banki aláíró kartonjának bank által hitelesített másolata
- amennyiben a pályázó nem rendelkezik bírósági bejegyzéssel, úgy a fogadószervezet felelősségvállaló nyilatkozata szükséges;
- ha a pályázóval a program megvalósítása során együttműködik más szervezet, akkor együttműködési szándéknyilatkozat vagy szerződés;
- nyilatkozat köztartozásról (meghatározott törlesztőrészletekben való teljesítést
igazoló közokirat);
- a civil szervezet döntéshozó szerve üléséről készült azon jegyzőkönyv hiteles másolata, amely tartalmazza pályázat benyújtására vonatkozó döntést és a megvalósítani kívánt célt;
- közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben meghatározott összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról szóló nyilatkozatot, valamint a fennálló érintettség esetén az érintettség közzététele iránti kérelmet.

A pályázatot a pályázati kiírásban megjelölt határidőben és módon, az átvételt igazolva
(ajánlott postai küldemény vagy személyes benyújtás) a polgármesternek címezve kell benyújtani. (1. melléklet a 7/2010. (II.19.) önkormányzati rendelethez). A személyes benyújtás helye: Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Iroda (207. iroda)

A pályázati kérelem benyújtásával egyidejűleg az önkormányzat a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatalban a civil szervezetet nyilvántartásba veszi. A támogatást igénylő civil szervezet az adott évi pályázati kiírás előírásai alapján egy pályázatot nyújthat be. A Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal a pályázót egy esetben 5 munkanap kitűzésével felhívhatja a hiányosan beadott pályázat kiegészítésére. Amennyiben a pályázó határidőben a hiánypótlást a felhívás ellenére nem teljesíti, úgy nem lehet a pályázatot elbírálás céljából a döntéshozó bizottság elé terjeszteni.

Érvénytelen a pályázat:
- ha nem az arra jogosult pályázó nyújtja be,
- ha a pályázat a megadott határidőn túl lett benyújtva.

A támogatás feltételei a rendelet 4. §-a értelmében:

A rendelet alapján támogatásban részesíthető:
a) azon jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezet, amelyet a bíróság a pályázat kiírása előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett és az alapító okiratnak, a szabályzatoknak megfelelő tevékenységét ténylegesen folytatja;
b) azon önálló jogi személyiséggel nem rendelkező öntevékeny közösség és csoport, amely a pályázat kiírását megelőzően legalább egy éve - dokumentálhatóan - folyamatosan működött és stabil (minimum 15 fő) taglétszámmal rendelkezik, feltéve, hogy a város közigazgatási területén székhellyel, vagy telephellyel rendelkezik, és tevékenységét a városban fejti ki.

A rendelet alapján nem részesíthető támogatásban:
a) civil szervezetek azon tevékenységei, amelyek támogatását törvény, vagy más jogszabály tiltja;
b) azon szervezetek, melyeknek köztartozása van, vagy köztartozásának meghatározott törlesztőrészletekben való teljesítését közokirattal nem igazolja.

A pályázat benyújtásának módja, helye, ideje: a pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolati) kell benyújtani, pontosan kitöltve, az adatlap kereteinek túllépése nélkül, az átvételt igazolva ajánlott postai küldeményként vagy személyesen.

Kazincbarcika Város Önkormányzata 2017-ben 5 millió forintot biztosít civil szervezetek pályázati úton történő támogatására, amelynek fedezete a 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III. 03.) önkormányzati rendelet 6. sz. tájékoztató tábla 7. sorszám alatt rendelkezésre áll.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Elnyerhető támogatás összege pályázatonként: 50.000-250.000 Ft.

A forrásból a rendelet 5.§ (3) bekezdésében meghatározott célok támogathatók.

A pályázatot az önkormányzat által kibocsátott adatlap (amely a 7/2010. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete) pontos kitöltésével és a mellékletek csatolásával kell a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodáján. A pályázati adatlap letölthető innen.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 26.

Elbírálás határideje: a benyújtási határidő lejártát követő 15 napon belül.

A pályázók a döntést követően írásos értesítőt kapnak.

A pályázatok elbírálására a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (IV.19.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklet II.) 16.) pontja értelmében a Társadalompolitikai Bizottság jogosult.

A támogatásban részesített pályázók jegyzékét Kazincbarcika Város Önkormányzata hivatalos honlapján teszi közzé.

A támogatás összegének odaítélését követően támogatási szerződés megkötésére kerül sor.

A támogatási szerződés a 7/2010. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. mellékletét képezi.

A megállapodásban rögzített cél szerinti felhasználást részletes, tartalmi beszámolóval kell igazolni, mely összhangban van a támogatási igény benyújtásakor beadott dokumentumokkal (pályázati adatlap, programleírás, részletes költségvetés).

Az elszámolás szakmai ellenőrzése különösen arra terjed ki, hogy a támogatási összeg a megállapodás szerinti célra lett-e felhasználva.

A szakmai beszámoló tartalmazza:
- a program időpontját, címét, helyszínét;
- a résztvevők (célcsoport) létszámát;
- az együttműködő szervezetek listáját;
- a hiteles dokumentációt (pl. jelenléti ívek, emlékeztetők, jegyzőkönyvek, plakátok, újságcikk, fényképek).

Pénzügyi beszámoló készítésének követelményei:
- a beszámoló benyújtásakor az eredeti megállapodás egy másolati példányának csatolása;
- számlaösszesítő formanyomtatvány kitöltése;
- kizárólag a kedvezményezett nevére és címére kiállított számlák;
- másolati példányok esetében a másolati példányra a támogatott képviselőjének hivatalos nyilatkozata szükséges: „Az eredetivel mindenben megegyező másolat” megjegyzéssel, valamint a támogatási szerződésben szereplő szövegrésszel.

A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának határideje: a programra nyújtott támogatás esetén a program lebonyolítását követő 1 hónapon belül, működésre adott támogatás esetén a tárgyévet követő január 31. napjáig.
Ezen kívül a pályázati elszámolással kapcsolatosan (pl. elszámolható költségtípusok) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 66. §-a és 67. §-a irányadó, valamint az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 24/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelete.

Egyéb információ:
A pályázati felhívás, a pályázati adatlap, valamint a 7/2010. (II. 19.) sz. önkormányzati rendelet a www.kazincbarcika.hu honlapról tölthető le innen.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ügyfélfogadási időben a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodájának munkatársai adnak a 48/514-731-es telefonszámon.2017.04.27.
forrás: Polgármesteri Iroda


[VISSZA]